Regulamin sprzedaży

REGULAMIN DOTYK ORIENTU – BON PODARUNKOWY

I. Definicje

1. Bon Podarunkowy-  przedpłacony voucher o określonej wartości lub na określony zabieg.

2. Dowód Płatności - paragon fiskalny lub faktura zakupu.

3. Dzień roboczy - każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Klient– osoba nabywająca Bon Podarunkowy DOTYK ORIENTU lub korzystająca z usługi.

5. Bony podarunkowe są dostępne w następujących wariantach;

    a) e-Bon podarunkowy- elektroniczny bon do samodzielnego wydrukowania. Dostarczany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
    b) Bon podarunkowy w formie karty podarunkowej

6. Posiadacz Bonu– osoba dysponująca Bonem, uprawniającym do realizacji Usługi.

7. Usługa– każde działanie podejmowane przez DOTYK ORIENTU na rzecz Posiadacza Bonu.

8. Regulamin– niniejszy Regulamin dystrybucji Bonów Podarunkowych, prowadzonej przez DOTYK ORIENTU

9. DOTYK ORIENTU – Właścicielem marki DOTYK ORIENTU jest firma JANIK CONSULTING PRZEMYSŁAW JANIK, z siedzibą w Warszawie (02-792) przy ul. Lasek Brzozowy 3/1, NIP: 9511926789, REGON: 140024319

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Bonów Podarunkowych

2. Przed nabyciem Bonu Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.

3. Szczegółowe warunki świadczenia konkretnych Usług mogą określać odrębne regulaminy.

4. Okres ważności Bonów wynosi 6 miesięcy.

5. Ważność Bonów liczona jest od momentu dokonania płatności.

6. Za moment dokonania płatności uznaje się:

    a) chwilę zaksięgowania wymaganej kwot a rachunku bankowym DOTYK ORIENTU
    b) chwilę dokonania płatności kartą lub przekazania gotówki pracownikowi salonu DOTYK ORIENTU

7. W szczególnych sytuacjach, wynikających ze specyfiki Usługi, okres ważności Bonów może być krótszy. W przypadku skróconego terminu ważności, DOTYK ORIENTU każdorazowo zamieszcza stosowną informację w opisie danej Usługi.

 

III. Warunki korzystania z serwisu

1. Proces zakupu Bonów składa się z następujących etapów:

    a) wybór oferty;
    b) proces rejestracji lub logowania do Serwisu (opcjonalnie);
    c) podania danych identyfikacyjnych
    d) wybór sposobu płatności za Bon.
    e) zapłata za bon

2. Bony w formie karnetu przygotowywane są na specjalne życzenie Klienta, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym kontakcie.

3. DOTYK ORIENTU nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych.

4. Dostępne metody dostawy Bonów to:

   a)  e-Bon Podarunkowy - plik PDF wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
   b) odbiór osobisty Bonu Podarunkowego w formie karnetu w dowolnym salonie DOTYK ORIENTU po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

5. Warunkiem nabycia  Bonu jest przedpłata całej kwoty, na jaką opiewa dana Usługa w dniu jej zamówienia.

6. Zarezerwowane, lecz nieopłacone zamówienia tracą swoją ważność po 3 dniach kalendarzowych i po tym czasie są automatycznie usuwane z systemu.

7. Istnieje możliwość wystawienia duplikatu Bonu, w formie i w sposób ustalony przez DOTYK ORIENTU, po uprzednim przedstawieniu przez Klienta Dowodu Płatności, oraz pod warunkiem, że termin ważności Bonu jeszcze nie wygasł. W celu wystawienia duplikatu prosimy o kontakt telefoniczny z dowolnym salonem DOTYK ORIENTU.

 

IV. Zabezpieczenie bonu

1. Bony zabezpieczone są za pomocą unikalnego numeru bonu. Na ich podstawie można określić wartość, status oraz okres ważności. Bon można wykorzystać tylko jeden raz, w momencie realizacji usługi.

 

V. Realizacja Usługi

1. Bony są imienne lub bezimienne i określają wartość lub rodzaj zabiegu. Bony opatrzone są datą ważności orz unikalnym numerem.

2. Posiadacz Bonu ma możliwość realizacji Usługi w terminie ustalonym w drodze rezerwacji wizyty.

3. W celu rezerwacji terminu Posiadacz Bonu zobowiązany jest do kontaktu z DOTYK ORIENTU. Numery kontaktowe podane są na rewersie Bonu.

4. Przed realizacją usługi Posiadacz Bonu zobowiązany jest do jego okazania.

5. W przypadku nieokazania Bonu, DOTYK ORIENTU może odmówić realizacji Usługi. W takiej sytuacji Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

6. DOTYK ORIENTU może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Bonu o zaistniałych okolicznościach.

Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg DOTYK ORIENTU nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu przeprowadzenie Usługi. W szczególności mają tutaj zastosowanie:

    a) nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów;
    b) nagła choroba personelu;
    c) nieprzewidziane wypadki losowe.

7. W sytuacjach określonych w pkt 6, klient ma prawo umówić się na inny termin lub wymienić kupon na inną usługę w firmie DOTYK ORIENTU.

8. DOTYK ORIENTU zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i regulacjami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, do:

    a) odmówienia realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
    b) żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem Organizatora.
    c) odmówienia wniesienia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Organizatora lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. W sytuacjach określonych w pkt 5 i w pkt 8, Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

10. Bony podarunkowe nie łączą się z innymi Bonami.

11. Bon podarunkowy o określonej wartości można wykorzystać wyłącznie na Usługi salonów DOTYK ORIENTU. Nie ma możliwości przeznaczenia danej wartości bonu np. na zakup kosmetyków.

12. Klient dokonując rezerwacji wizyty, podczas której będzie chciał wykorzystać Bon podarunkowy, jest zobowiązany zgłosić to podczas rezerwacji podając numer Bonu.

13. Klient ma możliwość dokonania zmiany terminu rezerwacji lub anulowania wizyty najpóźniej w dniu poprzedzającym zarezerwowany termin. W przypadku gdy Klient nie pojawi w zarezerwowanym terminie lub będzie chciał anulować wizytę w dniu zarezerwowanego terminu, Bon uznaje się za wykorzystany.

VI. Zwroty i reklamacje

1. Zwrotu Bonu, zakupionego w DOTYK ORIENTU bez podania przyczyny, można dokonać w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od momentu jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności. Zwrotu można dokonać wyłącznie osobiście – poprzez wizytę w dowolnym salonie DOTYK ORIENTU.

2. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich rejestracji.

3. Reklamacji można dokonać drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres mailowy: salon@dotyk-orientu.pl

4. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji DOTYK ORIENTU dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Bonu, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik/Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu) w celu:

   a) dokonania rezerwacji wizyty
   b) realizacji zamówienia;
   c) obsługi zwrotów i reklamacji;
   d) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach (za wyraźną zgodą Użytkownika/Klienta).

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Klienta jest całkowicie dobrowolne. Firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie informacji niepełnych, nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, kontroli przetwarzania oraz żądania usunięcia własnych danych osobowych.

4. DOTYK ORIENTU nie udostępnia danych osobowych Użytkowników/Klientów do celów marketingowych osobom trzecim ani innym podmiotom nieuprawnionym.

5. Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z DOTYK ORIENTU w celu realizacji bonu.

 

IX. Odpowiedzialność

1. DOTYK ORIENTU ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników/Klientów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Jednakże odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Posiadacza Bonu.

2. DOTYK ORIENTU zastrzega prawo do odstąpienia od zawartej z Użytkownikiem/Klientem umowy z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy firmy lub z powodu okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności, realizacja Usługi nie może dojść do skutku. W szczególności mają tutaj zastosowanie sytuacje, w których dochodzi do zmiany właściciela lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Organizatora.

3. Niewykorzystanie Bonu w okresie jego ważności oznacza rezygnację jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

4. DOTYK ORIENTU nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały zniszczone lub utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Bonu Użytkownikowi/Klientowi.

 

X. Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

3. W razie wystąpienia sporów z Użytkownikiem/Klientem DOTYK ORIENTU, Strony starają się rozwiązać sprawę polubownie. Niemniej jednak sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.